2018 – Nächster Halt Nirvana – Annäherungen an den Buddhismus (Plakat)

2018 – Nächster Halt Nirvana – Annäherungen an den Buddhismus (Plakat)

  • CHF 45.00


Plakat zur Ausstellung  «Nächster Halt Nirvana – Annäherungen an den Buddhismus» (13. Dezember 2018 – 31. März 2019)

Format: F4 Weltformat (1280 x 895 mm)