2023 - Kimono - Kyoto to Catwalk (Catalogue)

2023 - Kimono - Kyoto to Catwalk (Catalogue)

  • CHF 49.00


zur Ausstellung «Kimono – Kyoto to Catwalk» (08.09.2023–07.01.2024)

Hrsg. Jackson, Anna
Englisch, Fester Einband
Abrams & Chronicle Books, 2020, 320 Seiten
ISBN 978-1-85177-992-5